Over OWASIS

De ontwikkeling van OWASIS

 

Om te kunnen anticiperen op extreem natte en extreem droge situaties is het voor waterbeheerders belangrijk om inzicht te hebben in het historische en verwachte verloop van de hoeveelheid vocht in de bodem binnen hun beheersgebied. De ruimtelijke verschillen zijn vaak groot. Door slim operationeel waterbeheer kunnen deze verschillen worden benut om de nadelige effecten van watertekort of overschot te beperken.

OWASIS (Observatory of Water Availability – System of Integrated Services) combineert actuele neerslagdata (KNMI) en verdampingsdata (VanderSat) met het landelijk hydrologisch model (LHM). De informatie is een weergave van de beschikbare berging in de bodem en wordt door waterschappen operationeel gebruikt voor een schatting van de aanwezige watervoorraad in hun gebied en het watertekort in de ondergrond.

OWASIS is een verzameling van projecten en informatieproducten met een gezamenlijk doel: het verschaffen van inzicht in de actuele bodemvocht-situatie met behulp van satellietinformatie, metingen en modellen.

OWASIS informatieproduct

De OWASIS informatieproducten zijn samen met partner Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), ESA/NSO, Stowa/SAT Water en de WUR ontwikkeld. OWASIS levert dagelijks een landsdekkend, actueel beeld van het bodemvocht, de beschikbare bodemberging en de grondwaterstand op een resolutie van 250 bij 250 m. Naast de absolute hoeveelheden levert OWASIS ook de relatieve hoeveelheden, dat wil zeggen: de actuele situatie ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Tot slot levert OWASIS ook een verwachting voor de genoemde parameters.

OWASIS Projecten

HydroLogic en haar partners werken continu aan het verder verbeteren van het product en het uitbreiden van de informatievoorziening.

OWASIS Water Demand Service

In het project OWASIS Water Demand Service worden de bestaande informatieproducten uitgebreid met actuele en verwachte watervragen van verschillende typen gebruikers, zoals landbouw en peilbeheer. De verwachting wordt verbeterd en gaat verder vooruit kijken. Het project is gestart in 2021 en loopt tot 2023. Het wordt medegefinancierd door ESA.

Landelijke beregeningskaart

Beregening van landbouwpercelen is een belangrijke watervrager van de regionale oppervlaktewatersystemen. Voor waterbeheerder is het belangrijk inzicht te hebben in de grootte van deze vraag en hoe deze zich gaat ontwikkelen. Deze informatie is nodig om te kunnen anticiperen en zoveel mogelijk tekorten kunnen voorkomen.

Welke percelen beregend worden en met hoeveel water wordt niet landsdekkend geregisteerd. Om toch kwantitatieve analyses te kunnen maken wordt daarom gebruik gemaakt van schattingen. STOWA/SAT-WATER heeft het initiatief genomen om samen met HydroLogic en eLEAF een landelijke beregeningskaart te ontwikkelen op basis van meteorologische data, BRP en satellietobservaties. De landelijke beregeningskaart maakt inzichtelijk op welke percelen beregening met bepaalde waarschijnlijkheid heeft plaatsgevonden in een bepaald groeiseizoen. Lees meer

De ontwikkeling van OWASIS